Przygotowanie do Egzaminu Pozwolenia na Broń (Wrocław)

Przygotowanie do Egzaminu Pozwolenia na Broń (Wrocław)

Dla kogo jest kurs?

Ten kurs to jedynie teoretyczne zagadnienia przygotowujące do egzaminu pisemnego. Nie obejmuje praktycznej części. Jeżeli jesteś zainteresowany praktycznymi zajęciami, skontaktuj się z nami i zapisz na kurs stacjonarny.

Poniżej informacje co zawiera pełny kurs stacjonarny.

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią – art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. Nr 19 poz. 241 ze zmianami) obowiązują opłaty za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

– ochrony osobistej
– sportowych
– kolekcjonerskich
– pamiątkowych
– szkoleniowych
– innych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.
(Dz. U. Nr  19, poz. 241 ze zm.) egzamin składa się z dwóch części:

Teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni, zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
– znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 52, poz. 525 ze zm.) oraz przepisów  wydanych na jej podstawie
– znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Praktycznej, której zakres obejmuje:
– sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy,
– umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni,
– postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie,
– określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Zgodnie z wytycznymi MSWiA kurs dostosowaliśmy do założeń egzaminacyjnych i podzieliliśmy go na 3 części:

Część 1. Przygotowanie do egzaminu pisemnego.

Przykładowe tematy zajęć z którymi spotkamy się na teście egzaminacyjnym.
-Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.
– Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.
– Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o ochronie osób i mienia.
– Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi
– Organizacja grupy ochronnej.
– Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.
– Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.
– Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
– Rozporządzenie dotyczące przechowywania i ewidencjonowania broni amunicji

Program trwający 3 tygodnie w systemie sobota/niedziela w godzinach 8:00 – 15:00 zakończony testem pisemnym.

Część 2. Przygotowanie z budowy i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Budowa i zasady działania broni palnej:
– działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach;
– podstawy celnego strzelania;
– rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;
– przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.
– zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:
– zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
– zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.
– techniki posługiwania się bronią palną:
– przyjmowanie postaw strzeleckich,
– techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

Program trwający 3 tygodnie w systemie sobota/niedziela w godzinach 8:00 – 15:00

Część 3. Strzelanie z pistoletu, karabinka, pistoletu maszynowego, strzelby.

Program trwający od 6 do 8 godzin podzielony na dwa dni strzelania.
Istnieje możliwość umówienia strzelania na dzień przed egzaminem praktycznym przed komisją KWP we Wrocławiu.

Zamówienie

od

90,00

PLN

Zamów
Copyright 2016-2023 – Publigo. Szkolenia prowadzone przez www.rekrut.org.pl