DOSKONALENIE Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej (Wrocław)

DOSKONALENIE Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej (Wrocław)

Kurs jest realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia rudnia 2013 roku ( Dz.U.2013 r. poz.1688), obejmuje:
•     przygotowanie teoretyczne i praktyczne dot. zasad i trybu organizowania, planowania i wykonywania ochrony osób i mienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, a w tym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku ochronie osób,
Teoria realizowana w formie online i stacjonarnie. Zaliczenia w formie online.
Do zaliczenia kursu niezbędne jest zaliczenie zajęć praktycznych w formie:
•    wyszkolenie strzeleckie,
•    samoobrona i techniki interwencyjne.
Wymagania ustawowe dot. osób, dla których szkolenie jest przeznaczone
•    kandydat na szkolenie powinien mieć ukończone 21 lat,
•    wykształcenie: ukończone co najmniej gimnazjum ( lub szkołę podstawową),
•    musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
•    nie być skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo,
•    posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym ( wymagane po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu KPOF, jako załącznik do wniosku do KWP o uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej)
Program kursu obejmuje poniżej wymienione bloki tematyczne:
•    blok ogólnoprawny – 50 godzin;
•    blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – 100 godzin;
•    blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – 35 godzin;
•    blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – 60 godzin.

Zakres programowy kursu:

BLOK OGÓLNOPRAWNY

I. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
II. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
IV. Wybrane zagadnienia psychologii
V. Etyka pracownika ochrony
VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 50 godz.

BLOK OCHRONA OSÓB

I. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 30 godz.

BLOK OCHRONA MIENIA

II. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 70 godz.

BLOK WYSZKOLENIE STRZELECKIE

Zajęcia teoretyczne i praktyczne
1. Budowa i zasady działania broni palnej;
2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną;
3. Techniki posługiwania się bronią palną;
4. Praktyczne strzelanie na strzelnicy

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów samokształcenia, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 35 godz.

BLOK SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI

Zajęcia praktyczne
1. Samoobrona
2.Techniki interwencyjne

Realizacja tematyki bloku w ramach samokształcenia, zajęć praktycznych połączonych z pokazem w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

Łącznie 245 godzin.

Zamówienie

600,00

PLN

Zamów
Copyright 2016-2023 – Publigo. Szkolenia prowadzone przez www.rekrut.org.pl